Ciljno vodenje in motiviranje zaposlenih


Našo osebno ali poslovno uspešnost najlažje ocenjujemo na podlagi doseganja zastavljenih ciljev.

Zaradi lastne motiviranosti in delovne uspešnosti moramo imeti povsem jasno predstavo o tem, kaj želimo doseči.

 

Enako je tudi z našimi zaposlenimi. Vedeti morajo, kaj od njih pričakujemo, imeti morajo jasno predstavo o tem kaj doseči in o tem kako njihovo delo prispeva k končnemu rezultatu podjetja oz. organizacije, kakšna so merila dobro opravljenega dela in kakšna so merila nagrajevanja.

 

TRAJANJE DELAVNICE:   6 ur

 

 

Ciljno vodenje je veščina, s katero:

v  usmerjamo vedenje in pozornost vseh zaposlenih k skupnim ciljem podjetja oz. organizacije,

v  natančno opredelimo svoja pričakovanja, kazalnike in standarde dobro opravljenega dela,

v  povečujemo motiviranost  zaposlenih in njihovo pripadnost podjetju oz. organizaciji,

v  zagotavljamo usklajenost ciljev posameznika z širšimi cilji podjetja oz. organizacije, ki vodijo k uspehu,

v  na podlagi postavljenih ciljev vodstvo lahko učinkovito načrtuje delovne aktivnosti in na podlagi postavljenih ciljev lažje nadzira njihovo izvajanje.

 

Z uporabo ciljnega vodenja pomembno vplivamo na usmerjenost in osredotočenost zaposlenih, kar povečuje njihovo učinkovitost in  zagotavlja večjo uspešnost podjetja oz. organizacije.

 

Na delavnici Ciljno vodenje – pot do večje motivacije in učinkovitosti zaposlenih boste pridobili znanje za  razvoj veščine ciljnega vodenja, s katero lahko pomembno vplivate na doseganje ciljev v podjetju.

 

 

Koristi za podjetje:

Þ       vodji bodo razumeli pomen ciljev pri vodenju svojih sodelavcev in jih znali uporabiti za motivacijo sodelavcev;

Þ       vodji se bodo naučili uporabljati orodja za motivacijo (strouk, cilji, motivacijski feedbac);

Þ       slog vodenja, ki bo predstavljen na delavnicah in ga bodo vodji sposobni  implementirali v svoje delo bo skladen s kulturo podjetja in vrednotami, ki podpirajo njegovo poslanstvo ( vsebina je usklajena z vodstvom in odraža strateške usmeritve podjetja);

Þ       vodji na vseh nivojih s svojim načinom dela in vodenja zelo pomembno vplivajo na motiviranost zaposlenih in produktivnost; preko delavnic se poveča njihova vpletenost v izgradnjo »kulture vodenja« in poveča se njihova zavzetost za realizacijo zastavljenih ciljev, z uporabo pridobljenih znanj v svoje vsakodnevno delo povečajo produktivnost zaposlenih in kvaliteto njihovega dela.

 

 

Morda vas zanima tudi: Informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 48 16                  
renata.dobnikar@luniverza.si
                                                              
Prijava
         

 

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si