LUK - Ljudska univerza Kranj


Vseživljenjsko učenje in izobraževanje postajata v sodobni družbi vedno bolj pomembna, saj izobraževanje, ki se konča v mladosti, preprosto ne zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi. Vse več odraslih se zaveda, da je znanje temeljna pot do osebnega in poslovnega uspeha. Pogoj za dobro opravljanje dela in kakovostno življenje v družbi je nenehno dopolnjevanje in izpopolnjevanje obstoječih znanj za osebni in socialni razvoj ter potrebe razvoja trga dela.

 

Ljudska univerza Kranj nudi odraslim kakovostne možnosti za pridobitev formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravljanje določenega poklica, za razvoj različnih kompetenc (komunikacija, tuji jeziki, digitalna znanja, socialne kompetence, samoiniciativnost, podjetnost) in za pridobitev drugih znanj in spretnosti, ki jih odrasli v različnih obdobjih življenja potrebujejo. Ob tem, ko raste in se širi področje delovanja Ljudske univerze Kranj, pa imamo vedno v mislih prebivalstvo lokalnega okolja, ki mu želimo ponuditi le najboljše na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja.


 

POSLANSTVO LUK
 

Z vami, za vas širimo obzorje za boljšo kakovost življenja.

Odraslim omogočamo dostopno in kakovostno vseživljenjsko učenje ter medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Z individualnim pristopom spodbujamo k celostnemu osebnemu in kariernemu razvoju za aktivno udeležbo v stalno spreminjajoči se družbi.

 VIZIJA LUK
 

Ljudska univerza Kranj bo s svojimi kakovostnimi storitvami (p)ostala vodilni partner v izobraževanju odraslih in medgeneracijskem ter medkulturnem sodelovanju na Gorenjskem in širše.

 


 

VREDNOTE LUK

 

Integriteta

Delujemo transparentno in v skladu z našim poslanstvom in vizijo.

Naše delovanje temelji na iskrenosti in doslednosti, kar izraža skladnost delovanja vsakega zaposlenega in LUK kot celote.

Delujemo nediskriminatorno, spoštujemo druge kulture in generacijsko raznolikost. Zato je LUK zaupanja vreden in zanesljiv partner na vseh področjih svojega delovanja.

S tem pridobimo zaupanje in spoštovanje sodelavcev, uporabnikov naših storitev, poslovnih partnerjev ter ožjega in širšega okolja.

 

Razvoj

Z iskanjem novih rešitev nenehno razvijamo in nadgrajujemo naše programe in storitve, jih prilagajamo potrebam okolja ter tako sooblikujemo smernice v izobraževanju odraslih.

Z usmerjenostjo v razvoj spodbujamo ustvarjalnost, skrbimo za kakovost ter prispevamo k uresničevanju našega poslanstva.

S stalnim osebnim in strokovnim razvojem zaposlenih dvigujemo vrednost sebi, udeležencem, poslovnim partnerjem in LUK.

Z ustvarjanjem in prepoznavanjem novih priložnosti za vse deležnike ohranjamo konkurenčnost na trgu in zaupanje.

 

Kakovost

Naše delo in storitve opravljamo strokovno, natančno in pravočasno.

Stremimo k nenehnemu osebnemu in strokovnemu razvoju ter izboljšavi na vseh področjih našega delovanja.

Učinkovito razporejamo z viri, kakovostno podajamo vsebine in s tem omogočamo zadovoljstvo uporabnikov, ki narekujejo in zrcalijo standarde kakovosti.

Procese delovanja LUK izboljšujemo s stalnim preverjanjem kakovosti.

 

Sodelovanje

Zaposleni med seboj usklajujemo ter učinkovito združujemo naša močna področja.

Pripadno LUK dosegamo skupne cilje ter se drug od drugega učimo.

Naša pozitivna naravnanost, spoštljivi medsebojni odnosi in učinkovita komunikacija zagotavljajo zadovoljstvo z našimi storitvami vsem deležnikom, s katerimi sodelujemo.

Z dobrim vzajemnim sodelovanjem nenehno izboljšujemo naše delovne  procese ter gradimo zaupanje in pripadnost LUK.

 

Podjetnost

Iščemo in ustvarjamo priložnosti za razvoj podjetniške miselnosti vsakega zaposlenega z namenom zadovoljevanja izobraževalnih potreb v širšem lokalnem okolju.

Proaktivno in z ustvarjalnim ter inovativnim razmišljanjem se soočamo z izzivi in rešujemo probleme.

Stremimo k prepoznavnosti blagovne znamke LUK in širitvi naše mreže partnerjev. Sodelovanje z našimi deležniki nam predstavlja dvosmerno učenje, preko katerega postajamo vedno bolj uspešni v doseganju zastavljenih ciljev:

  • učinkovito upravljanje z viri,
  • konkurenčnost,
  • spodbuden poslovni rezultat.