Možnosti sofinanciranja srednješolskega izobraževanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

- ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
- ki  so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
-  za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018 
-  za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.


Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.