Katalog IJZ


Katalog informacij javnega značaja
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda

 

 

Ljudska univerza Kranj
cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj

 

številka transakcijskega računa: SI56 0125 2603 0715 191

 

davčna številka: SI87043726

 

matična številka: 5051983

 

šifra dejavnosti: 85 590

 

Ustanoviteljica: Mestna občina Kranj

 

Odgovorna uradna oseba: Mateja Šmid, prof.

 

Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.luniverza.si/

 

Druge oblike kataloga: V tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda,
vsak dan od 8.00 do 16.00 ure, v petek 8.00 do 14.00 ure.

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2. 1.  Organigram

 

 

 

Člani sveta javnega zavoda Ljudska univerza Kranj za obdobje 2021 - 2025
 

PredsednicaSonja Mašić, predstavnica Mestne občine Kranj

Namestnice predsednice:Mojca Rozman, predstavnica zaposlenih Ljudske univerze Kranj

Članica:Nada Sredojević, predstavnica Mestne občine Kranj

Član:Tomaž Žibert, predstavnik zaposlenih Ljudske univerze Kranj

Članica:Ida Grobin, predstavnica udeležencev

 

Kontakt: 04 280 48 21 ali tajnistvo@luniverza.si, s pripisom: Za Svet JZ LUK

 

 

2. 2.  Podatki o zaposlenih

  

SKUPNE SLUŽBE

 


POSLOVODSKO ANDRAGOŠKO DELO

 

 

 

 

direktorica: Mateja Šmid, prof.

Telefon:   04 280 48 12
E-naslov: mateja.smid@luniverza.si

 

TAJNICA VIZ

 

 

 

Veronika Zupan

Telefon:   04 280 48 21
E-naslov: tajnistvo@luniverza.si

 

VZDRŽEVALEC

 

 

 

 

Tomaž Žibert

Telefon:   051 67 30 18
E-naslov: vzdrzevanje@luniverza.si


 

STROKOVNE SLUŽBE

 

 

 

SVETOVALNA DEJAVNOST

V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

IN

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Renata Dobnikar, prof.

Telefon:   04 280 48 16
E-naslov: renata.dobnikar@luniverza.si

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela

Telefon:   04 280 48 23
E-naslov: mojca.rozman@luniverza.si

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Jasna Omerzu, prof.
Telefon: 04 280 48 19

 

 

 

 

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Petra Odar, prof.

Telefon: 04 280 48 15
E-naslov: izobrazevanje2@luniverza.si 

 

 
strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Maja Celestina, univ. dipl. psih.
Telefon: 04 280 48 17
 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 

 

 

 

 

samostojna strokovna delavka
Tanja Ahačič, univ. dipl. soc. del.

Telefon: 04 280 48 22
GSM: 041 724 134
E-naslov: mck@luniverza.si, vgc-gorenjska@luniverza.si

 

STROKOVNA DELAVKA

 

 

 

 

 

 

Manca Ribnikar

Telefon:  04 280 48 25
E-naslov: mck-prijava@luniverza.si  


Maša Šmic

Telefon:  04 280 48 13

E-naslov: tajnistvo2@luniverza.si  


SOCIALNA AKTIVACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


samostojna strokovna delavka
Iris Zavelcina, univ. dipl. ped.

Telefon: 04 280 48 18
E-naslov: socialna-aktivacija@luniverza.si

 

strokovna delavka
Mira Grabanica

Telefon: 04 280 48 18
E-naslov: socialna-aktivacija2@luniverza.si

 

 

 

 

Uradne ure

Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00, petek: ni uradnih ur.

 

2. 3. SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

 

 • Svet zavoda
 • Andragoški zbor
 • Strokovni aktivi za področje svetovalne dejavnosti, za področje osnovne šole za odrasle, za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja, za področje strokovnega usposabljanja ter za področje splošnega izobraževanja.

 

2. 4. DELOVNA PODROČJA ZAVODA

 

 • Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
   
 • Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle
   
 • Srednješolsko izobraževanje za odrasle
   
 • Strokovna usposabljanja – programi priprav na pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji
   
 • Jezikovno izobraževanje
   
 • Neformalno izobraževanje
   
 • Samostojno učenje
   
 • Medgeneracijsko sodelovanje
   
 • Projekti financirani iz ESS:

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske (konzorcijski partner)

Večgeneracijski center Gorenjske (vodilni konzorcijski partner)

Socialna aktivacija Gorenjske - sklop 2 (vodilni konzorcijski partner)

 • Mednarodni projekti

            Erasmus+, ključni ukrep 2: European Senior Exchange

            Erasmus+, ključni ukrep 2: Citizen Senior Researchers
 

2. 5. KATALOG JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

 

a) svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

 • svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja
 • svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti
 • svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju

b) izobraževanje za pridobitev izobrazbe oz. formalni javnoveljavni izobraževalni programi

 • OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE – devetletka (8. in 9. razred)
 • BOLNIČAR – NEGOVALEC - SPI
 • EKONOMSKI TEHNIK - PTI in PT
 • PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI, PT
 • TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI
 • TEHNIK VAROVANJA - PTI
 • TRGOVEC  SPI

 

b) neformalni javnoveljavni izobraževalni programi:

 • ANGLEŠČINA ZA ODRASLE
 • NEMŠČINA ZA ODRASLE
 • FRANCOŠČINA ZA ODRASLE
 • ITALIJANŠČINA ZA ODRASLE
 • SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK
 • ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
 • USPOSABLJENJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU):

o  UŽU – MOST DO IZOBRAZBE

o  UŽU - BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ

o  UŽU – IZZIVI PODEŽELJA

o  UŽU – MOJ KORAK

 

d)  poklicno / strokovno usposabljanje, programi priprav na pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji 

 • SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU
 • RAČUNOVODJA
 • KNJIGOVODJA
 • POMOČNIK KUHARJA
 • VODJA PROJEKTA
 • MLADINSKI DELAVEC
 • AROMATERAPEVT
 • ORGANIZATOR POSLOVANJA
 • MEDKULTURNI MEDIATOR 
 • SKUPNOSTNI TOLMAČ ZA ALBANSKI JEZIK

 

e.) neformalni izobraževalni programi: TEČAJI, delavnice, programi Univerze za starejše, študijski krožki

 

f.) izpitni center

 

 • Izvajalec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik:  izpiti iz slovenščine za tujce
   
 • Izvajalec Republiškega izpitnega centra: izpiti iz angleščine in nemščine za odrasle
   
 • Izvajalec Republiškega izpitnega centra: postopki preverjanja in potrjevanja NPK
   
 • FINI: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto


                                  

Pogoji izobraževanja so objavljeni na spletni strani: https://www.luniverza.si/

 

2. 6. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

direktorica: Mateja Šmid, prof.

tel. 04 280 48 12
e-pošta: mateja.smid@luniverza.si

 

 

 

2. 7. Zakoni s področja dela zavoda

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o izobraževanju odraslih
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zakon o maturi
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih
 • Pravilnik o poklicni maturi
 • Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
 • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju 

 

2. 8. Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

 

2. 9. Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov
Dostop do zakonodaje Evropske unije

 

2. 10. Druge povezave

 • Eu portal: http://europa.eu
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si
 • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si
 • Državni izpitni center; www.ric.si
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; www.mizs.gov.si
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si
 • Evropski socialni sklad; http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl
 • Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si2. 11. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 

 • Letni delovni načrt za izobraževalno leto
 • Finančni načrt zavoda
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
 • Finančno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.luniverza.si/

Fizični dostop:

Delavniki v času uradnih ur, v prostorih Ljudske univerze Kranj, cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.  Spletna stran zavoda

2.  Pogoji za vpis v posamezne izobraževalne programe

3. Pravila o opravljanju in plačevanju zaključnih izpitov in poklicne mature

4.  Plačilni pogoji za šolnine in tečajnine