Katalog IJZ


Katalog informacij javnega značaja
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda

Ljudska univerza Kranj
cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj

 

številka transakcijskega računa: SI56 0125 2603 0715 191

 

davčna številka: SI87043726

 

matična številka: 5051983

 

šifra dejavnosti: 85 590

 

Ustanoviteljica: Mestna občina Kranj

 

Odgovorna uradna oseba: Mateja Šmid, prof.

 

Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.luniverza.si/

 

Druge oblike kataloga: V tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda,
vsak dan od 8.00 do 16.00 ure, v petek 8.00 do 14.00 ure.

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2. 1.  Organigram

 

 

 

Člani sveta javnega zavoda Ljudska univerza Kranj za obdobje 2017 - 2021

Predsednica: Vlasta Sagadin, predstavnica Mestne občine Kranj

Namestnik predsednice: Boris Kozelj, predstavnik Mestne občine Kranj

Članica: Renata Dobnikar, predstavnica zaposlenih Ljudske univerze Kranj

Članica: Mojca Rozman, predstavnica zaposlenih Ljudske univerze Kranj

 

Kontakt: 04 280 48 21 ali tajnistvo@luniverza.si

 

 

2. 2.  Podatki o zaposlenih

  

SKUPNE SLUŽBE

 

POSLOVODSKO ANDRAGOŠKO DELO

 

 

 

direktorica: Mateja Šmid, prof.

Telefon:   04 280 48 12
E-naslov: mateja.smid@luniverza.si

 

TAJNICA VIZ

 

 

 

Vanja Pogačnik

Telefon:   04 280 48 21
E-naslov: tajnistvo@luniverza.si

 

REFERENTKA

 

 

 

Mateja Radovanović Žvan

Telefon:   04 280 48 14
E-naslov: mateja.zvan@luniverza.si

 

ADMINISTRATORKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Irenka Vrabelj

Telefon:   04 280 48 13
E-naslov: tajnistvo2@luniverza.si


Mojca Ivanšek

Telefon:   082 058 457
GSM:       041 724 134
E-naslov: mck-prijava@luniverza.si

 

HIŠNIK

 

 

Tomaž Žibert

Telefon:   04 280 48 20
E-naslov: hisnik@luniverza.si

 

 

STROKOVNE SLUŽBE

 

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Renata Dobnikar, prof.

Telefon:   04 280 48 16
E-naslov: renata.dobnikar@luniverza.si

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Karmen Kosem, prof.

Telefon: 04 280 48 19
E-naslov: karmen.kosem@luniverza.si

 

strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Amra Bektešević, univ. dipl. ped.

Telefon: 04 280 48 17
E-naslov: amra.bektesevic@luniverza.si

 

SVETOVALNA DEJAVNOST

 

 

 


strokovna delavka – organizatorka izobraževanja odraslih
Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela

Telefon:   04 280 48 15
E-naslov: mojca.rozman@luniverza.si

 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strokovna delavka - organizatorka izobraževanja odraslih
Irena Dolenc, univ. dipl. oec.

Telefon: 082 058 457
GSM: 041 724 134
E-naslov: mck@luniverza.si

 

samostojna strokovna delavka
Urša Gantar, univ. dipl. soc.

Telefon: 082 058 457
GSM: 041 724 134
E-naslov: vgc-gorenjska@luniverza.si

 

 

 

 

Uradne ure

Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.30, petek: ni uradnih ur.

 

2. 3. SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

 

 • Svet zavoda
 • Andragoški zbor
 • Strokovni aktivi za področje osnovne šole, za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja ter za splošno izobraževanje

 

2. 4. DELOVNA PODROČJA ZAVODA

 

 • Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle
 • Srednješolsko izobraževanje za odrasle
 • Strokovna usposabljanja – programi priprav na pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji
 • Jezikovno izobraževanje
 • Neformalno izobraževanje
 • Samostojno učenje
 • Projekti financirani iz ESS:

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske (konzorcijski partner)

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske (konzorcijski partner)

Večgeneracijski center Gorenjske (vodilni konzorcijski partner)

 • Mednarodni projekti

Erasmus+: Z izobraževanjem nad demenco Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje.

 

2. 5. KATALOG JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

a) izobraževanje za pridobitev izobrazbe oz. formalni javnoveljavni izobraževalni programi

 

·         OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE – devetletka (8. in 9. razred)

·         BOLNIČAR – NEGOVALEC - SPI

·         EKONOMSKI TEHNIK - PTI in PT

·         PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI, PT

·         TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

·         TEHNIK VAROVANJA - PTI

·         TRGOVEC  SPI

 

b) neformalni javnoveljavni izobraževalni programi:

 

·         ANGLEŠČINA ZA ODRASLE

·         NEMŠČINA ZA ODRASLE

·         FRANCOŠČINA ZA ODRASLE

·         ITALIJANŠČINA ZA ODRASLE

·         SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

·         ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

·         RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

·         USPOSABLJENJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU):

o  UŽU – MOST DO IZOBRAZBE

o  UŽU - BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ

o  UŽU – IZZIVI PODEŽELJA

o  UŽU – MOJ KORAK

 

 

c)  poklicno / strokovno usposabljanje, programi priprav na pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji

 

·         SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

·         RAČUNOVODJA

·         KNJIGOVODJA

·         POMOČNIK KUHARJA

·         VODJA PROJEKTA

 

d.) neformalni izobraževalni programi: TEČAJI, delavnice, programi Univerze za starejše, študijski krožki

 

e.) izpitni center

 

·         Izvajalec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik:  izpiti iz slovenščine za tujce

·         Izvajalec Republiškega izpitnega centra: izpiti iz angleščine in nemščine za odrasle

·         Izvajalec Republiškega izpitnega centra: postopki preverjanja in potrjevanja NPK


                                  

Pogoji izobraževanja so objavljeni na spletni strani: https://www.luniverza.si/

 

2. 6. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

direktorica: Mateja Šmid, prof.

tel. 04 280 48 012
e-pošta: mateja.smid@luniverza.si

 

 

 

2. 7. Zakoni s področja dela zavoda

·      Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

·      Zakon o izobraževanju odraslih

·      Zakon o zavodih

·      Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

·      Zakon o javnih naročilih

·      Zakon o delovnih razmerjih

·      Zakon o javnih uslužbencih

·      Zakon o javnih financah

·      Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

·      Zakon o računovodstvu

·      Zakon o varstvu osebnih podatkov

·      Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

·      Zakon o maturi

·      Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

·      Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

·      Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih

·      Pravilnik o poklicni maturi

·      Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

·      Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih

·      Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju 

 

2. 8. Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

 

2. 9. Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov
Dostop do zakonodaje Evropske unije

 

2. 10. Druge povezave

 • Eu portal: http://europa.eu
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si
 • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si
 • Državni izpitni center; www.ric.si
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; www.mizs.gov.si
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si
 • Evropski socialni sklad; http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl
 • Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si

 

2. 10. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 

 • Letni delovni načrt za šolsko leto
 • Finančni načrt zavoda
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
 • Finančno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.luniverza.si/

Fizični dostop:

Delavniki v času uradnih ur, v prostorih Ljudske univerze Kranj, cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.  Spletna stran zavoda

2.  Pogoji za vpis v posamezne izobraževalne programe

3. Pravila o opravljanju in plačevanju zaključnih izpitov in poklicne mature

4.  Plačilni pogoji za šolnine in tečajnine