Knjigovodja / knjigovodkinja

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v knjigovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Knjigovodja / knjigovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Vsebina

  • Pomen knjigovodstva v računovodski službi.
  • Osnove dvostavnega knjigovodstva (bilanca stanja, konti stanja, kontni načrt, knjiženje enostavnih poslovnih dogodkov).
  • Stroškovno knjigovodstvo (vrste stroškov, pomen stroškov, stroškovna mesta in stroškovni nosilci, knjiženje stroškov).
  • Konti poslovnega izida (odhodki in prihodki, ugotavljanje in knjiženje poslovnega izida, izkaz poslovnega izida).
  • Knjigovodstvo osnovnih sredstev (vrste osnovnih sredstev, načini financiranja, nabava osnovnih sredstev, obračun amortizacije, odpis in izločitev osnovnega sredstva iz uporabe).
  • Materialno in blagovno knjigovodstvo (nabava materiala oz. blaga, poraba materiala, prodaja blaga, analitična evidenca, metode vrednotenja nabave in porabe materiala ter nabave zalog blaga in zalog proizvodov, kalkulacija).
  • Finančno knjigovodstvo (vrste terjatev, odpisovanje terjatev, evidentiranje obveznosti, obračun DDV, davčno priznani in nepriznani odhodki).
  • Plače in ostali osebni prejemki (obračun plač, regresa za letni dopust, povračil, obračun avtorskega honorarja in podjemne pogodbe, knjiženje).

 

Informacije o programu:

Pričetek programa: 4. 4. 2022

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja

Trajanje programa: 80 ur ( 1x na teden ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30)

Klasius-P: Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV: Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije: (V)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Knjigovodja / knjigovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • Srednja poklicna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA
Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno-teoretičnih znanj o storitvi.

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis