Skoči na glavno vsebino

Mladinski delavec / mladinska delavka

Zgodba o prizadevanjih po uveljavitvi poklica mladinski delavec v Sloveniji se je po skorajda desetih letih uspešno zaključila s potrditvijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. Tako je mladinski delavec / mladinska delavka v Sloveniji postal poklic, za katerega je mogoče pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Mladinski delavec je oseba, ki kot profesionalec ali prostovoljec razvija različne in mnogoštevilne oblike dela, ki so za mlade potrebne v polju med domom, šolo in drugimi posebnimi institucijami, ki se ukvarjajo z mladimi.

Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Skupaj z mladimi načrtuje programe, posamezne projekte, jih implementira, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

Mladinski delavec skrbi tudi za razvoj institucij, ki skrbijo za participacijo mladih.

Če ste oseba, ki je v neposrednem stiku z mladimi, ste povezani z njimi in si želite delati projektno, kreativno in inovativno z mladimi, potem je program usposabljanja mladinski delavec/delavka pravi za vas.


Zakaj izbrati NPK Mladinski delavec / delavka?

 • V Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno  veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica.
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in je uradno potrdilo, s katerim bodo lahko mladinski delavci dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje svojega poklica.
 • Mladinskim delavcem, ki bodo pridobili NPK, bo olajšala prehajanje od enega k  drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost  v sektorju.
 • Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec.

 

Postopek pridobivanja NPK Mladinski delavec/delavka

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve  spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in je uradno potrdilo, s katerim boste lahko dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Postopek pridobivanja NPK je relativno hiter, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki jih mladinski delavci pridobite med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd…

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Mladinski delavec / mladinska delavka

Raven kvalifikacije: SOK 5, EOK 4

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Mladinski delavec/mladinska delavka in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


Potrjevanje


V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

Način preverjanja


1.) Komisija bo kandidata preverjala z metodo pisni izdelek z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

 • načrtuje programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • izvaja programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • vrednoti programe mladinskega dela
 • izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih

 

Kandidat lahko izdela pisni izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.

 

2.) Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

 • vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 • deluje z mladimi v skupinah in timih
 • omogoča mladim pridobivanje kompetenc

 

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljenega dela, in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis