Socialni oskrbovalec na domu

Ali z odločitvijo za novo poklicno pot odlašate že tako dolgo, da vam bo vse skupaj že zraslo čez glavo, popilo kri in energijo?

Vabimo vas, da najdete smisel v delu socialnega oskrbovalca na domu, pomoči drugim in njihovi hvaležnosti ter občutku koristnosti. Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

  • Vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v socialno varstvenih zavodih in ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu.
  • Vsem, ki v krogu družine že skrbite za starejše ali pa še boste,saj boste na usposabljanju prejeli veliko spretnosti in znanj, s katerimo bo skrb za starejše lažja.

 

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu. Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek pridobivanja certifikata NPK.

 

Kako bo potekalo usposabljanje? 

TEORETIČNI DEL bo potekal dvakrat do trikrat na teden na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na prvi dan predavanj.

PRAKTIČNI DEL bo potekal v specializirani učilnici v dogovoru z udeleženci.

INDIVIDUALNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE na terenu (z mentorico Socialno oskrbovalko na domu v obsegu 40 ur) se izvede v dogovoru z udeleženci.

 

Informacije o programu:

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Trajanje programa: 150 ur

Predviden pričetek: februar 2022

Vpis: september 2022.

Klasius-P: Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV: Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije: (IV)

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
  • starost vsaj 23 let in
  • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA
Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (glej točko 9.1.).

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis