Skoči na glavno vsebino

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

 

Brezplačno preverite svoje znanje nemščine, francoščine ali slovenščine in prejmite pisno potrdilo o umestitvi znanja po vrednotenju na lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Informacije in prijava:

Mojca Rozman
M: 031 721 149
mojca.rozman@luniverza.si

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16
renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.

V procesu svetovanja bomo ugotavljali, kakšne so izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih oz. panogah. Zaposlene bomo usmerili v ustrezen izobraževalni program, jim svetovali pri pripravi izobraževalnih načrtov in organizaciji izobraževanja in učenja, ugotavljali bomo potrebe po razvoju kariere, izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, spodbujali izdelavo portfolija in nudili poglobljeno svetovalno podporo.

Ljudska univerza Kranj je partner v konzorciju, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice.

Vseživljenjsko izobraževanje  viša konkurenčnost ter zaposljivost in povečuje kompetence delovne sile. Delovna doba se podaljšuje in samo izobraževanje nam bo pomagalo, da gremo v korak s hitrimi tehnološkimi in demografskimi spremembami.

V svoj Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske prijazno vabimo na pogovor vse, ki niso uspeli dokončati formalne izobrazbe, se želijo prekvalificirati ali pa bi želeli dopolniti znanje za opravljanje svojega poklica. Svetujemo vam tudi pri iskanju izobraževalnih programov za vaš osebni razvoj in s področja zdravega načina življenja.

Osebno svetovanje zaposlenim prinaša številne prednosti:

  • pridobivanje informacij o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja pred, med in po vključitvi v izobraževanje,
  • pridobivanje mnenja in potrdil o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, digitalne pismenosti, učenja učenja, načrtovanja kariere …),
  • pomoč pri doseganju ciljev v izobraževanju ali pridobivanju certifikatov,
  • spodbuda in spremljanje pri izobraževanju,
  • pomoč pri izdelavi elektronskega portfolija.

 

Svetovanje opolnomoči posameznike, da se aktivno, suvereno in avtonomno vključujejo v vseživljenjsko izobraževanje in s tem ostanejo konkurenčni na trgu dela.

Svetovanje poteka na sedežu Ljudske univerze Kranj, C. Staneta Žagarja 1 in na sedežu organizacij, ki napotijo v svetovanje svoje zaposlene. Trenutno individualno svetovanje poteka tudi na daljavo preko aplikacij Skype, ZOOM ali Viber. 

Za osebno svetovanje se lahko naročite pri svetovalkah:

Mojci Rozman na telefon 031 721 149 ali elektronski naslov: mojca.rozman@luniverza.si in

Renati Dobnikar na telefon 04 280 48 16 ali elektronski naslov: renata.dobnikar@luniverza.si.

 

Organ upravljanja

MIZŠ

Kohezijska politika v Sloveniji

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene – Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske Ljudska univerza Kranj (po razpisu za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Kranj vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Kranj.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.


Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis