Knjigovodja / knjigovodkinja

Vpis v program je še možen. Pričetek predavanj 4.4.2022


Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v knjigovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Knjigovodja / knjigovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.         

 


VSEBINA:

 • Pomen knjigovodstva v računovodski službi.
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva (bilanca stanja, konti stanja, kontni načrt, knjiženje
  enostavnih poslovnih dogodkov).
 • Stroškovno knjigovodstvo (vrste stroškov, pomen stroškov, stroškovna mesta in
  stroškovni nosilci, knjiženje stroškov).
 • Konti poslovnega izida (odhodki in prihodki, ugotavljanje in knjiženje poslovnega izida,
  izkaz poslovnega izida).
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstev (vrste osnovnih sredstev, načini financiranja, nabava osnovnih
  sredstev, obračun amortizacije, odpis in izločitev osnovnega sredstva iz uporabe).
 • Materialno in blagovno knjigovodstvo (nabava materiala oz. blaga, poraba materiala, prodaja blaga,
  analitična evidenca, metode vrednotenja nabave in porabe materiala ter nabave zalog blaga in zalog
  proizvodov, kalkulacija).
 • Finančno knjigovodstvo (vrste terjatev, odpisovanje terjatev, evidentiranje obveznosti, obračun DDV,
  davčno priznani in nepriznani odhodki).
 • Plače in ostali osebni prejemki (obračun plač, regresa za letni dopust, povračil, obračun avtorskega
  honorarja in podjemne pogodbe, knjiženje).

 

Trajanje programa:  ur ( 1 x na teden ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30)

 

Pričetek programa: 4.4.2022

Mnenja udeležencev:
 

 »Zdaj vsaj vem, kako se knjiži, kaj je treba delati, vsaj zastopim, vem, za kaj se gre. Je dobro, fajn, res veliko odneseš od predavanja. Primerno je tudi za nekoga, ki se nič ne spozna, ker se začne pri osnovah« (Andreja)

Zavedamo se, da je čas dragocen. Več znanja pa vam prinese več časa.

 

 

PODATKI O PROGRAMU

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja

 

Trajanje programa: 80 ur

 

Klasius-P

Računovodstvo in revizija (0411)

 

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

 

Raven kvalifikacije

(V)


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Knjigovodja / knjigovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja poklicna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno-teoretičnih znanj o storitvi.

 

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

Cenik

 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije