Knjigovodja / knjigovodkinjaVpisujemo v novo skupino.

Pričetek predavanj 22.10.2020.

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v knjigovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Knjigovodja / knjigovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.         

 


VSEBINA:

 • Pomen knjigovodstva v računovodski službi.
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva (bilanca stanja, konti stanja, kontni načrt, knjiženje
  enostavnih poslovnih dogodkov).
 • Stroškovno knjigovodstvo (vrste stroškov, pomen stroškov, stroškovna mesta in
  stroškovni nosilci, knjiženje stroškov).
 • Konti poslovnega izida (odhodki in prihodki, ugotavljanje in knjiženje poslovnega izida,
  izkaz poslovnega izida).
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstev (vrste osnovnih sredstev, načini financiranja, nabava osnovnih
  sredstev, obračun amortizacije, odpis in izločitev osnovnega sredstva iz uporabe).
 • Materialno in blagovno knjigovodstvo (nabava materiala oz. blaga, poraba materiala, prodaja blaga,
  analitična evidenca, metode vrednotenja nabave in porabe materiala ter nabave zalog blaga in zalog
  proizvodov, kalkulacija).
 • Finančno knjigovodstvo (vrste terjatev, odpisovanje terjatev, evidentiranje obveznosti, obračun DDV,
  davčno priznani in nepriznani odhodki).
 • Plače in ostali osebni prejemki (obračun plač, regresa za letni dopust, povračil, obračun avtorskega
  honorarja in podjemne pogodbe, knjiženje).

 


Potek usposabljanja:

2x tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga prejmete na
informativnem srečanju.


 

PODATKI O PROGRAMU

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Knjigovodja/ knjigovodkinja

 

Trajanje programa: 80 ur

 

Klasius-P

Računovodstvo in revizija (0411)

 

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

 

Raven kvalifikacije

(V)


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Knjigovodja / knjigovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja poklicna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno-teoretičnih znanj o storitvi.

 

enlightened Termin preverjanja in potrjevanja NPK: 

       02.12.2020 pregled map
       16.12.2020 neposredno preverjanje

       
        Prijave so možne do 25.11.2020.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

Cenik


Akcija JESEN 2020

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije