Knjigovodja / knjigovodkinja

 

Informativni sestanek in vpis: 16.01.2019 ob 16.00

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v knjigovodstvu.Usposabljane poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Knjigovodja / knjigovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni na opravljanje IZPITA za pridobitev certifikata NPK in s tem novega poklicnega profila.Pogoji za vključitev:

• srednja poklicna izobrazba
 

Potek usposabljanja:

Potek 80-urnega usposabljanja:

2x tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga prejmete na
informativnem srečanju.Vsebina usposabljanja:

 • Pomen knjigovodstva v računovodski službi.
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva (bilanca stanja, konti stanja, kontni načrt, knjiženje
  enostavnih poslovnih dogodkov).
 • Stroškovno knjigovodstvo (vrste stroškov, pomen stroškov, stroškovna mesta in
  stroškovni nosilci, knjiženje stroškov).
 • Konti poslovnega izida (odhodki in prihodki, ugotavljanje in knjiženje poslovnega izida,
  izkaz poslovnega izida).
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstev (vrste osnovnih sredstev, načini financiranja, nabava osnovnih
  sredstev, obračun amortizacije, odpis in izločitev osnovnega sredstva iz uporabe).
 • Materialno in blagovno knjigovodstvo (nabava materiala oz. blaga, poraba materiala, prodaja blaga,
  analitična evidenca, metode vrednotenja nabave in porabe materiala ter nabave zalog blaga in zalog
  proizvodov, kalkulacija).
 • Finančno knjigovodstvo (vrste terjatev, odpisovanje terjatev, evidentiranje obveznosti, obračun DDV,
  davčno priznani in nepriznani odhodki).
 • Plače in ostali osebni prejemki (obračun plač, regresa za letni dopust, povračil, obračun avtorskega
  honorarja in podjemne pogodbe, knjiženje).

 

 

Svetovanje:

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

 

Koristne informacije:


Akcija zima 2019

 

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije