Socialni oskrbovalec na domu

 

Vpisujemo v novo skupino

Pričetek predavanj 28.10.2020.

 

Prijazno vabljeni na strokovno usposabljanje, kjer se opremite z znanjem in veščinami, ki so v današnjem času zelo pomembne.


Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v
socialno varstvenih zavodih in ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu.

Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki v krogu družine že skrbite za starejše ali pa še boste,
saj boste na usposabljanju prejeli veliko spretnosti in znanj, s katerimo bo skrb za starejše lažja.

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek
pridobivanja certifikata NPK.         
          

 

VSEBINA


strokovna in praktična znanja iz posameznih področij dela:
- socialno varstvo
- delo z uporabniškimi skupinami
- organizacija dela
- socialno vključevanje uporabnikov
- komunikacija
- ravnanje s pripomočki
- osebna oskrba
- prva pomoč
- gospodinjska pomoč
- zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbiTEORETIČNI DEL bo potekal dvakrat do trikrat na teden na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na prvi dan predavanj.

PRAKTIČNI DEL bo potekal v specializirani učilnici v dogovoru z udeleženci.
 

INDIVIDUALNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE na terenu (z mentorico Socialno oskrbovalko na domu v obsegu 40 ur) se izvede v dogovoru z udeleženci.


 

PODATKI O PROGRAMU

 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

 

Trajanje programa: 150 ur

 

Klasius-P

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

 

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

 

Raven kvalifikacije

(IV)


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu in točko 11 Kataloga znanj.POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 

  • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
  • starost vsaj 23 let in
  • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami)
     

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

NAČIN PREVERJANJA

Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (glej točka 9.1.).

 

enlightened Termin preverjanja in potrjevanja NPK: 

       24.11.2020 pregled map
       09.12.2020 neposredno preverjanje

       
        Prijave so možne do 14.11.2020.

 

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

 


 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

Cenik


Akcija JESEN 2020 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije
Strokovna usposabljanja za brezposelne